Statutaire doelstelling Stichting Fietsmaatjes Montferland

De stichting stelt zich ten doel het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of durven fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Fietsmaatjes Montferland is bedoeld voor mensen die graag fietsen, maar dit niet meer alleen kunnen of durven. Dit kunnen ouderen of mensen met een beperking zijn.  De deelnemers fietsen samen met een vrijwilliger op een duofiets met een elektrische trapondersteuning. 

De visie achter Fietsmaatjes is: ieder mens heeft behoefte aan en recht op beweging met andere mensen in de buitenlucht. Niemand hoeft in een sociaal isolement te leven. Door samen te bewegen hopen wij in een behoefte te voorzien waarbij iemands gezondheid en welbevinden bevorderd wordt. Het geeft zin aan het leven. 

Het werven van gelden 

Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij fondsen en bedrijven en donaties van particulieren. Het werven van deze middelen zal een continu proces blijven gedurende het bestaan van Fietsmaatjes Montferland. 

Beheer en besteding van het vermogen  

Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Dit is inclusief hiermee samenhangende kosten als verzekeringen, bankkosten,  planningsysteem, promotie en communicatie.  Bij ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.